Remont i modernizacja pomieszczeń w przychodni ul. Wrocławska 19 z dnia 30.08.2010

Przetarg powyżej 14000 euro.

 

Data zamieszczenia: 30.08.2010

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do pobrania TUTAJ .

 
Załącznik nr 1 do pobrania TUTAJ .
Załącznik nr 2 do pobrania TUTAJ .
Załącznik nr 3 do pobrania TUTAJ .
Załącznik nr 4 do pobrania TUTAJ .

 

Dokumentacja techniczna do pobrania TUTAJ .
 

 


Powiadomienie o wyborze oferty TUTAJ

 


 

Pytania i odpowiedzi

 

Pytanie (z dn. 02.09.2010 r)

 

SIWZ i umowa nie określają warunków i terminu płatności za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

Prosimy o określenie warunków zapłaty (czy będą uwzględnione faktury przejściowe) i terminu płatności faktur od daty ich złożenia?

 

Odpowiedź (dn.02.09.2010 r)

 

Zamawiający w odpowiedzi na zadane pytanie informuje, że zgodnie z § 7 pkt. 1 ppk. 1 wzoru umowy – jest możliwość wystawienia faktur częściowych.

 

UWAGA

 

Zamawiający postanawia wprowadzić zmianę zapisu w § 6 umowy „wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia” w sposób następujący: Punkty od 1 do 11 pozostają bez zmian.

 

Zamawiający uzupełnia § 6 o dodatkowe punkty o nr 12, 13, 14, 15 o treści następującej:

 

Punkt 12

 

Zapłata na rzecz Wykonawcy nastąpi po wykonaniu i odebraniu przez Zamawiającego przedmiotu umowy bez usterek (odbiór ostateczny) zgodnie z wymogami określonymi w § 7

 

Punkt 13

 

Płatność nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury przelewem na konto Wykonawcy prowadzone w /…………/ nr /…………./ w terminie 14 dni kalendarzowych od daty złożenia faktury w siedzibie Zamawiającego.

 

Punkt 14

 

Płatność faktur częściowych zgodnie z § 7 nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury przelewem na konto Wykonawcy, w terminie 14 dni kalendarzowych od daty złożenia faktury w siedzibie Zamawiającego.

 

Punkt 15

 

Za datę zapłaty strony uznają datę złożenia przez Zamawiającego polecenia przelewu bankowego.

 

Czumy 1 Powstańców Śląskich 19
Wrocławska 19 1 Sierpnia 36a
Szybowcowa 4 Janiszowska 15
Cegielniana 8 Coopera 5
Narodowy Fundusz Zdrowia UM Warszawa
Biuletyn Informacji Publicznej Zaloguj się do poczty