Karta Praw Pacjenta

WITAMY PAŃSTWA W PLACÓWKACH NASZEGO ZESPOŁU
WSZYSTKIM NASZYM PACJENTOM ŻYCZYMY DOBREGO ZDROWIA NA DŁUGIE LATA
Dyrektor

 

KARTA PRAW PACJENTA

 

Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Bemowo-Włochy
(Na podstawie Ustawy o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta)
 
NASZ PACJENT MA PRAWO DO:
 1. świadczeń medycznych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej, do konsultacji innego lekarza lub pielęgniarki oraz natychmiastowego udzielenia świadczeń zdrowotnych w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia;
 2. przejrzystej, obiektywnej, opartej na kryteriach medycznych, procedury ustalającej kolejność dostępu do świadczeń zdrowotnych;
 3. pełnej informacji o stanie zdrowia oraz proponowanych procedurach medycznych, łącznie z ryzykiem ich wykonania oraz  informacji o rodzajach świadczeń  medycznych udzielanych przez zakład;
 4. zachowania tajemnicy o stanie zdrowia (lekarz może udzielić informacji o stanie zdrowia Pacjenta tylko za Jego zgodą i tylko upoważnionym przez Niego osobom);
 5. wyrażenia zgody lub odmowy na proponowane leczenie lub badanie;
 6.  intymności i poszanowania godności osobistej i bezpieczeństwa w czasie wykonywania usługi medycznej;
 7. dostępu do swojej dokumentacji medycznej a także na wniosek Jego przedstawiciela ustawowego lub osoby przez niego upoważnionej;
 8. otrzymania od swojego lekarza skierowania na niezbędne badania diagnostyczne lub do specjalisty (o niezbędności badania lub konsultacji decyduje lekarz);
 9. wcześniejszego uzgodnienia w rejestracji osobiście, przez osoby trzecie i telefonicznie terminu świadczenia zdrowotnego;
 10. złożenia skargi, gdy zostaną naruszone Jego prawa, a także gdy dostrzeże nieprawidłowości w funkcjonowaniu SZPZLO Warszawa Bemowo-Włochy do:
  - Kierownika przychodni lub osoby przez niego upoważnionej
  - Dyrektora Zespołu
  - Rzecznika Praw Pacjenta, tel. 22 831 42 81
  - Organu Założycielskiego
  - Okręgowej Izby Lekarskiej
  - Okręgowej Izby Pielęgniarskiej i Położnych.

 

Czumy 1 Powstańców Śląskich 19
Wrocławska 19 1 Sierpnia 36a
Szybowcowa 4 Janiszowska 15
Cegielniana 8 Coopera 5
Narodowy Fundusz Zdrowia UM Warszawa
Biuletyn Informacji Publicznej Zaloguj się do poczty